CEIP Sa Torre

Manacor
Identificació del centre
Centre: CEIP Sa Torre
Titularitat: Públic

Adreça: c. del Rosselló, 3 . Actualment estam ubicats a l’IES Manacor, perquè en el nostre centre s’hi ha de fer una reforma integral.

Telèfon: 971 55 03 03

Pàgina web i/o blog: ceipsatorre.cat

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: el nostre centre és un centre d’una línia. El curs 2020/2021 iniciarem 3r d’educació primària.

Horari: de 9.00 h a 14.00 h.

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat
La nostra escola es defineix com una escola pública aconfessional que respecta la llibertat de creences i de pensaments. Entenem l’escola com a espai de convivència i d’intercanvi relacional entre els tres pilars bàsics: mestres, famílies i infants. El català és la llengua vehicular del centre.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu.
L’educació entesa com a educació viva, activa i participativa.

Com a escola inclusiva i innovadora, pretenem el desenvolupament i la formació integral de l’infant en totes les seves vessants: emotives, intel·lectuals, físiques i socials, tot fent servir una metodologia que respecta les intel·ligències múltiples de l’alumnat i els diferents estils i ritmes d’aprenentatge. Volem una escola que s’adapta al nivell evolutiu i maduratiu dels infants, tenint en compte les seves necessitats educatives autèntiques (Rebeca Wild) i emocionals.

3. Serveis escolars
-Servei d’escola matinera: de 7.00 h a 9.00 h.
-Servei de menjador: de 14.00 h a 16.00 h.

4. Activitats complementàries
Cada trimestre es duen a terme sortides escolars que tenen un caire pedagògic i cultural. Són sortides que solen estar relacionades amb les propostes que es treballen en cada nivell educatiu. També participam de l’oferta educativa que du a terme l’Ajuntament de Manacor.

5. Espais de participació per a les famílies
-Escola de mares/pares (per a famílies nouvingudes o amb desconeixement de la llengua).
-Les famílies del centre participen a través de propostes que es fan durant la jornada escolar (contacontes, intervencions en els processos d’aprenentatge, etc).
-Conferències que organitza l’AMIPA en un programa conjunt entre el centre educatiu/famílies i la Conselleria de Sanitat.

6. Activitats extraescolars
L’AMIPA del centre programa activitats complementàries per dur a terme després de la jornada escolar.

Espais i equipaments

Actualment estam ubicats a l’IES Manacor però, com podreu veure en el vídeo, aquest fet no és un impediment per poder dur a terme el nostre projecte.

A L’IES Manacor tenim una aula ambient per a cada grup, una sala de psicomotricitat i una sala de mestres, uns espais que compartim per poder fer els desdoblaments i la secretaria. A més, l’espai/ambient exterior està tancat per una barrera de fusta i només hi té accés l’alumnat del nostre centre.

Presentació

(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)

CURS 2020/21

NOVETATS EN EL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

 

– Tràmit telemàtic a través de CL@VE, GESTIB o DNI amb telèfon mòbil.

– Presentació de sol·licituds per al procés d’admissió:

  • 0-3 anys: del 14 de maig al 5 de juny.

Més informació: caib.es/sites/primerainfancia/ca

  • Educació infantil, primària i ESO: de l’1 al 12 de juny
  • Batxillerat: del 24 de juny al 3 de juliol

Més informació a escolaritzacio.caib.es i a coronavirus.caib.es.