CP Es Canyar

Manacor
Identificació del centre

Centre: CP Es Canyar
Titularitat: centre públic

Adreça: c. d’es Canyar, 14
Correu electrònic: cpescanyar@educaib.eu

Telèfon: 971 55 08 40

Pàgina web i/o blog: www.cpescanyar.cat

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: primària

Horari: 9.00 h a 14.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat
Centre únicament de primària, de dues línies, adscrit i coordinat amb l’escola EI Sa Graduada on els alumnes cursen els 3 anys d’infantil. Això facilita que cada un dels centres dediqui tots els seus esforços, formacions, adequació d’espais, recursos econòmics i personals a una sola etapa educativa, fet que implica una certa especialització. És un centre molt familiar on ens coneixem tots i totes.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu
En aquest centre es treballen metodologies diverses amb recursos de tot tipus: llibres de text (el nombre de llibres depèn del nivell on està escolaritzat), projectes, escacs, biblioconte, projectes integrats a la Biblioteca del centre, Scratch, microportàtils, ordinadors, chromebooks, grups interactius, Espais d’Aprenentatge (art, laboratori, anglès oral, hort…).

3. Serveis escolars
El centre disposa dels següents serveis:

Servei d’Escola Matinera (de 7.30 h a 9.00 h)
Servei de Menjador (de 14.00 h a 16.00 h). El menjar es cuina al mateix centre.
Servei de venda de berenars (d’11.30 h a 12.00 h)

4. Activitats complementàries
Durant el curs es duen a terme activitats, tant a nivell local com sortides a fora del municipi. També organitzam activitats com la cursa d’Unicef, punts de llibres per a Save the Children, la campanya europea de neteja de platges Let’s Clean Up Europe, etc.

5. Espais de participació per a les famílies
Les famílies participen al centre a través de l’Apima, el Consell Escolar, Grups interactius, activitats diverses (festa de les Verges, Fira de la Ciència, Biblioteca…).

6. Activitats extraescolars
L’APIMA organitza una gran oferta complementària amb activitats de 16.00 h a 17.00 h
(futbol, teatre, escacs, anglès, suport escolar, robòtica…).

Espais i equipaments

L’escola està dotada de grans espais, tant pel que fa a les aules com als espais exteriors.
A part de les aules del grup-classe comptam amb: aula d’Anglès, Música, aula Multifuncional, Art, Biblioteca, Informàtica, Laboratori, Logopèdia i Suport.

També disposam d’un gimnàs i un gran menjador escolar.

Pel que fa als espais exteriors, disposam d’un pati amb zona de jocs infantils, volei, futbol, bàsquet, un pati petit de terra, un de gespa artificial i un hort.

Respecte als equipaments, l’escola disposa de:
Ordinadors, microportàtils i chromebooks, pissarres digitals, equipament de laboratori, d’escacs,  d’un gran nombre de jocs didàctics per treballar les matemàtiques manipulatives i les llengües, jocs per a la Ludoteca i material esportiu. També hi ha equipament per treballar la llengua oral en català, castellà i anglès (disfresses, teresetes, carpetes didàctiques…) i llibres de consulta i lectura a la biblioteca escolar i d’aula.

Presentació