CEIP Mestre Pere Garau

Son Macià
Identificació del centre

Centre: CEIP Mestre Pere Garau
Titularitat: Centre Públic
Adreça: c. de l’Escola, s/n. C.P. 07509 Son Macià
Adreça electrònica: ceipmestreperegarau@educaib.eu
Telèfon: 971 55 17 62
Pàgina web i/o blog: ceipmestreperegarau.com

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: educació infantil (2n cicle: 4t a 6è) i educació primària (1r a 6è)

Horari lectiu: 9.00 h a 14.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

– La llengua catalana és la llengua de relació i ensenyament del centre.

– La línia metodològica del centre dona prioritat a l’estudi del medi que ens envolta.

– Potenciam la investigació, els aprenentatges significatius, l’aprendre a aprendre, l’esperit crític i l’educació integral dels nostres alumnes com a persones.

– Els nostres valors democràtics són: tolerància i pluralisme ideològic, solidaritat, convivència en llibertat, educació no discriminatòria, coeducació, respecte a la natura, educació no competitiva ni consumista i de respecte als drets humans.

– Pel que fa a la participació i gestió del centre, creim en una participació real i efectiva de tots els membres de la nostra comunitat educativa.

 

1. Trets d’identitat.

 

– Escola petita d’una línia a un entorn rural.

– Grups reduïts d’alumnes per aula.

– Contacte pròxim i directe amb famílies.

– Projectes europeus (Erasmus+).

– L’hort escolar.

– Importància del medi ambient com a eix del projecte europeu actual i del nostre dia a dia.

 

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu

 

La nostra metodologia és participativa, activa i respectuosa amb els ritmes i interessos dels infants.

A educació infantil es treballen les capacitats, objectius i continguts d’aquesta etapa, tenint present les individualitats de cada infant i les seves necessitats. Ho treballam mitjançant ambients d’aprenentatge i tallers dirigits. Al llarg d’una jornada diària es combinen les dues propostes.

En el nostre dia a dia feim: assamblea de rebuda, tallers, berenars, esbarjo, i espais de lliure circulació.

A educació primària es treballen les capacitats, objectius i continguts propis d’aquesta etapa d’una manera més estructurada, sempre tenint en compte les individualitats de cada infant i les seves necessitats. L’aprenentatge és vivencial i funcional, fomentam el treball en equip, l’esperit crític, interès i creativitat. Gestionam les emocions amb dinàmiques de grup per millorar la convivència. Donam molta importància a l’hàbit lector, com a base fonamental dels aprenentatges futurs. Es realitzen setmanalment diversos tallers internivells: lingüístic, matemàtic, artístic, d’experimentació i tractament de la informació, per treballar de manera més manipulativa i competencial els diferents continguts del currículum.

3. Serveis escolars.

– Transport escolar (alumnat de Cales de Mallorca).

– Servei d’escola matinera.

– Servei de menjador.

– Activitats d’horabaixa organitzades per l’APIMA.

– Programa de suport escolar.

 

4. Activitats complementàries.

Tenen caràcter d’activitats complementàries aquelles activitats didàctiques que es realitzen amb l’alumnat en horari que majoritàriament és lectiu i que, tot i formar part de les programacions, tenen caràcter diferenciat pel moment, l’espai o els recursos que utilitzen. Aquestes activitats no són discriminatòries i tenen caràcter obligatori per a tot l’alumnat. Són activitats complementàries les visites, els treballs de camp, les commemoracions i altres de semblants.

A la nostra PGA es proposen anualment les diferents activitats complementàries del curs escolar. Van lligades sempre als projectes del centre. Enguay i l’any vinent aniran relacionades amb el medi ambient (que també és la temàtica del nostre projecte europeu Together to Get There). Altres activitats complementàries que sempre hi són presents: activitats de la guia educativa de l’Ajuntament de Manacor i festivitats locals.

5.  Espais de participació per a les famílies.

L’escola és oberta a tota la comunitat educativa. Iniciatives que s’han duit a terme enguany:

Trobada d’antics mestres i alumnes, organitzat en col·laboració amb la Comissió del Centenari de Son Macià, l’APIMA i el nostre centre.

Xerrada-debat: “El camí cap al Residu Zero”. Viure sense residus, evitar els envasos, frenar el canvi climàtic. Roser Badia, coordinadora de la fundació Rezero Balears.

Des del centre volem fomentar diverses jornades educatives adreçades a tota la comunitat.

Les famílies són part de la nostra escola. Per això, convidam les famílies a participar a tallers, tant a infantil com a primària, i a sortides del centre. Les famílies també participen en les diferents festivitats i esdeveniments del centre, i també en activitats relacionades amb els projectes europeus, per exemple, per explicar trets socioculturals dels diferents països participants, mostra de gastronomia, etc.

 

6. Activitats extraescolars.

L’APIMA del CEIP Mestre Pere Garau ofereix un ampli ventall d’activitats d’horabaixa: anglès, sensibilització musical, robòtica, judo, escacs i teatre. L’oferta educativa pot canviar anualment depenent de la seva acceptació.

Espais i equipaments

El nou edifici del centre, inaugurat l’any 2017 amb modernes instal·lacions, permet tenir grups reduïts per aula, i d’aquesta manera el procés d’ensenyament-aprenentatge és molt més personalitzat.

A l’edifici tenim 9 aules espaioses (una per curs), sala de menjador, aula multidisciplinària-gimnàs, vestidors, aula de música, aula de psicomotricitat, aula de llengües, aula d’art i experiments, biblioteca, aules més petites per a fer desdoblaments o treball en petit grup i aula d’equip de suport.

A l’exterior, disposam de grans espais, alguns dels quals estan en contacte amb la natura i amb ombres: hort, jardí de la zona pública, pista de bàsquet i futbol, camp de futbol amb gespa artificial (zona pública).

Presentació

(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)

CURS 2020/21

NOVETATS EN EL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

 

– Tràmit telemàtic a través de CL@VE, GESTIB o DNI amb telèfon mòbil.

– Presentació de sol·licituds per al procés d’admissió:

  • 0-3 anys: del 14 de maig al 5 de juny.

Més informació: caib.es/sites/primerainfancia/ca

  • Educació infantil, primària i ESO: de l’1 al 12 de juny
  • Batxillerat: del 24 de juny al 3 de juliol

Més informació a escolaritzacio.caib.es i a coronavirus.caib.es.