CEIP Mestre Pere Garau

Son Macià
Identificació del centre

Centre: CEIP Mestre Pere Garau
Titularitat: centre públic
Adreça: c. de l’Escola, 2. Son Macià
Adreça electrònica: ceipmestreperegarau@educaib.eu
Telèfon: 971 55 17 62
Pàgina web i/o blog: ceipmestreperegarau.com

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: educació infantil (2n cicle: 4t a 6è) i educació primària (1r a 6è)

Horari lectiu: 9.00 h a 14.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

– La llengua catalana és la llengua de relació i ensenyament del centre.

– La línia metodològica del centre dona prioritat a l’estudi del medi que ens envolta.

– Potenciam la investigació, els aprenentatges significatius, l’aprendre a aprendre, l’esperit crític i l’educació integral dels nostres alumnes com a persones.

– Els nostres valors democràtics són: tolerància i pluralisme ideològic, solidaritat, convivència en llibertat, educació no discriminatòria, coeducació, respecte a la natura, educació no competitiva ni consumista i de respecte als drets humans.

– Pel que fa a la participació i gestió del centre, creim en una participació real i efectiva de tots els membres de la nostra comunitat educativa.

 

1. Trets d’identitat

– Escola petita d’una línia a un entorn rural.

– Grups reduïts d’alumnes per aula.

– Contacte pròxim i directe amb famílies.

– L’hort escolar.

– Importància del medi ambient com a eix del projecte europeu actual i del nostre dia a dia.

 

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu

La nostra metodologia és participativa, activa i respectuosa amb els ritmes i interessos dels infants.

A educació infantil tenim present les individualitats de cada infant i les seves necessitats. Ho treballam mitjançant ambients d’aprenentatge i tallers dirigits. Al llarg d’una jornada diària es combinen les dues propostes.

En el nostre dia a dia feim: assemblea de rebuda, tallers, berenars, esbarjo, i espais de lliure circulació.

A educació primària, el dia a dia és més estructurat, sempre tenint en compte les individualitats de cada infant i les seves necessitats. L’aprenentatge és vivencial i funcional, fomentam el treball en equip, l’esperit crític, interès i creativitat. Gestionam les emocions amb dinàmiques de grup per millorar la convivència. Donam molta importància a l’hàbit lector, com a base fonamental dels aprenentatges futurs. Es realitzen setmanalment diversos tallers internivells: lingüístic, matemàtic, artístic, d’experimentació i tractament de la informació, per treballar de manera més manipulativa i competencial els diferents continguts del currículum.

3. Serveis escolars

– Transport escolar (alumnat de Cales de Mallorca i Cala Murada).

– Servei d’escola matinera, de 8 a 9 h

– Servei de menjador.

– Activitats d’horabaixa organitzades per l’APIMA.

– Programa d’acompanyament escolar (PAE)

 

4. Activitats complementàries

A la nostra PGA es proposen anualment les diferents activitats complementàries del curs escolar. Van lligades sempre als projectes del centre. Altres activitats complementàries que sempre hi són presents: activitats de la guia educativa de l’Ajuntament de Manacor i festivitats locals.

5.  Espais de participació per a les famílies

Les famílies són part de la nostra escola. Per això, convidam les famílies a participar a tallers, festivitats i esdeveniments.

Des del centre volem fomentar diverses jornades educatives adreçades a tota la comunitat.

Les famílies són part de la nostra escola. Per això, convidam les famílies a participar a tallers, tant a infantil com a primària, i a sortides del centre. Les famílies també participen en les diferents festivitats i esdeveniments del centre, i també en activitats relacionades amb els projectes europeus, per exemple, per explicar trets socioculturals dels diferents països participants, mostra de gastronomia, etc.

Aquí teniu una mostra per a la millora dels nostres espais exteriors, amb una gran participació i resultats positius. 

6. Activitats extraescolars

L’APIMA del CEIP Mestre Pere Garau ofereix un ampli ventall d’activitats d’horabaixa: anglès, sensibilització musical, robòtica, judo i escacs. L’oferta educativa pot canviar anualment depenent de la seva demanda

Espais i equipaments

L’edifici, inaugurat l’any 2017, permet tenir grups reduïts per aula, i d’aquesta manera el procés d’ensenyament-aprenentatge és molt més personalitzat.


A més de les aules, tenim diferents espais: menjador, aula multidisciplinària-gimnàs, vestidors, música, psicomotricitat, aula de llengües, aula d’art i experiments, biblioteca, equip de suport i d’altres, per a fer desdoblaments o treball en petit grup.


A l’exterior disposam de grans espais, alguns en contacte amb la natura i amb ombres: hort, jardí, pista de bàsquet i camp de futbol (que pertany a la zona pública del poble).

Presentació

(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)