CEIPIEMM Simó Ballester

Manacor
Identificació del centre

Centre: CEIPIEEM Simó Ballester. (Centre Educació Infantil i Primària Integrat en Ensenyaments Elementals de Música).

Titularitat: Pública. Centre de Règim Especial, amb programa integrat de música.

Adreça: Avinguda des Tren, 20. Manacor
Correu electrònic: ceipieemsimoballester@educaib.eu
Telèfon: 971 55 19 35

Lloc web i/o blog: www.simoballester.com

Nivells educatius i horari
Nivells educatius: 2n cicle d’educació infantil (3 -6) i primària (6- 12)

Horari: 9.00 h a 14.00 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat:
Som un centre obert a la diversitat. La nostra línia és coherent respecte de la nostra cultura, i feim arribar aquest fet a la comunitat educativa. Receptius amb les diversitats culturals i integradors amb l’entorn de l’alumnat.

Tenim un projecte integrat d’ensenyament musical com a eix vertebrador i cohesionador. Anam avançant en el projecte integrat, al mateix temps que seguim aplicant la innovació pedagògica a les aules. El concepte de centre és una gran família en la qual es té en compte el creixement humà i l’acompanyament en el camí de l’aprenentatge dels infants. Per a nosaltres és rellevant l’aportació de la comunitat educativa.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu:
El nostre projecte educatiu es fonamenta en un aprenentatge funcional, adaptat a l’infant. Treballam per cultivar els valors que afavoreixen el desenvolupament propi de cada infant. El projecte és integrador i evolutiu.

El cicle d’infantil es va sembrar amb una línia pedagògica renovadora i innovadora, amb la mirada cap a l’infant. Se cerca el desenvolupament propi dels infants, amb l’acompanyament que afavoreix el clima global d’integració al centre.

A primària es treballa molt en la millora educativa i l’aplicació de models d’innovació i canvis positius. L’equip docent fa formacions contínues en centre i es coordina per tal d’afavorir al màxim el camí de millora educativa.

3. Serveis escolars i complementaris:
– Servei d’escola matinera i servei de menjador.
– Activitats extraescolars gestionades per l’AMIPA del centre.

4. Espais de participació per a les famílies
Les famílies per a nosaltres són el puntal on ens recolzam per poder dur a terme la millor educació. Al centre, les famílies formen part activa en aportacions directes, tant a activitats dins les aules com a fets puntuals en què se’ls requereix.
L’aportació de l’AMIPA és essencial per poder dur a terme moltes activitats al centre. És una associació oberta i amb implicació en les gestions del centre.

Espais i equipaments

Disposam de dos edificis: un ocupat actualment, on hi som tot el centre; i un altre edifici annex com a ampliació del nostre, on s’hi ocuparà pròximament el cicle d’infantil a la planta baixa i els estudis musicals a la primera planta.

Disposam d’un pati interior destinat a activitats puntuals i d’un pati exterior que s’ocupa en diversos moments horaris, per cicles. Tenim un espai gran multifuncional com a aula de psicomotricitat, dansa, etc. amb sòl adequat per a aquestes activitats. Espai de menjador.

Banys a cada planta.

Les aules estan a la planta baixa i la primera. Tenim diferents espais habilitats com a aules de música o d’instrument. També diversos espais per dur a terme activitats de reforç o tallers. Ocupam espais segons la necessitat funcional de desdoblament de grups.

Presentació

(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)

CURS 2020/21

NOVETATS EN EL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

 

– Tràmit telemàtic a través de CL@VE, GESTIB o DNI amb telèfon mòbil.

– Presentació de sol·licituds per al procés d’admissió:

  • 0-3 anys: del 14 de maig al 5 de juny.

Més informació: caib.es/sites/primerainfancia/ca

  • Educació infantil, primària i ESO: de l’1 al 12 de juny
  • Batxillerat: del 24 de juny al 3 de juliol

Més informació a escolaritzacio.caib.es i a coronavirus.caib.es.