CEIPIEEM Simó Ballester

Manacor
Identificació del centre

CentreCEIPIEEM Simó Ballester (centre públic integrat d’educació infantil i primària i ensenyaments elementals de música).

Titularitat: centre públic de règim especial

Adreça: Avinguda des Tren, 20. Manacor
Correu electrònic: ceipieemsimoballester@educaib.eu
Telèfon: 971 55 19 35

Lloc web i/o blog: www.simoballester.com
Youtube: Simó Ballester
Facebook: CEIPIEEM Simó Ballester

Nivells educatius i horari

Nivells educatius: 2n cicle d’educació infantil (3 -6) i primària (6- 12)

Horari: 9.00 h a 14.00 h, horari general i amb ensenyaments elementals de música integrats dins horari lectiu matins.

Ampliació horària horabaixes per a alumnat que pertany als cursos del Projecte Integrat de Música, a partir de 1r de primària, de 1/2 hora o 1 hora segons sessions, especialitats, instrument i nivell.
Per al proper curs escolar les sessions d’horabixa afecten a tot l’alumnat de primària, ja que tots els nivells ja formen part del Projecte Integrat de Música, amb les corresponents sessions d’instrument.

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat:
Som un centre obert a la diversitat. La nostra línia és coherent respecte de la nostra cultura, i feim arribar aquest fet a la comunitat educativa. Receptius amb les diversitats culturals i integradors amb l’entorn de l’alumnat.

Tenim un projecte integrat d’ensenyament musical com a eix vertebrador i cohesionador. Anam avançant en el projecte integrat, al mateix temps que seguim aplicant la innovació pedagògica a les aules. El concepte de centre és una gran família en la qual es té en compte el creixement humà i l’acompanyament en el camí de l’aprenentatge dels infants. Per a nosaltres és rellevant l’aportació de la comunitat educativa.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu:
El nostre projecte educatiu es fonamenta en un aprenentatge funcional, adaptat a l’infant. Treballam per cultivar els valors que afavoreixen el desenvolupament propi de cada persona. El projecte és integrador i evolutiu.

El cicle d’infantil es va sembrar amb una línia pedagògica renovadora i innovadora, amb la mirada cap a l’infant. Cerca el desenvolupament propi de cada individu, amb un creixement emocional i personal, amb l’acompanyament que afavoreix el clima global d’adaptació i coneixement de l’entorn i d’integració al centre i a la vida.

A primària es treballa de manera contínua en la millora educativa i l’aplicació de models d’innovació i canvis positius. L’equip docent fa formacions contínues en centre i es coordina per tal d’afavorir al màxim el camí de millora educativa.

3. Serveis escolars i complementaris:
– Servei d’escola matinera i servei de menjador.
– Activitats extraescolars gestionades per l’AMIPA del centre.

4. Espais de participació per a les famílies
Les famílies per a nosaltres són el puntal on ens recolzam per poder dur a terme la millor educació. Al centre, les famílies formen part activa en aportacions directes, tant a activitats dins les aules com a fets puntuals en què se’ls requereix.
L’aportació de l’AMIPA és essencial per poder dur a terme moltes activitats al centre. És una associació oberta i amb implicació en les gestions del centre.

Espais i equipaments

Disposam de dos edificis. L’edifici de l’Avinguda des Tren és ocupat pels nivells de primària, amb els corresponents espais (biblioteca, psico, aula d’art, aules de música, …) A l’altre edifici annex hi ha les aules i espais d’educació infantil a la planta baixa i tots els espais d’ensenyaments musicals a la primera planta, incloent-hi la sala polivalent on duim a terme les audicions entre altres coses.

Disposam d’un pati interior destinat a activitats puntuals i d’un pati exterior que s’ocupa en diversos moments horaris, per cicles. Tenim un espai gran multifuncional com a aula de psicomotricitat, dansa, etc. amb sòl adequat per a aquestes activitats. Espai de menjador.

Banys a cada planta.

Les aules estan a la planta baixa i la primera. Tenim diferents espais habilitats com a aules de música o d’instrument. També diversos espais per dur a terme activitats de reforç o tallers. Ocupam espais segons la necessitat funcional de desdoblament de grups.

Presentació

(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)