CC Sant Vicenç de Paül

Manacor
Identificació del centre

Centre: SANT VICENÇ DE PAÜL
Titularitat: centre concertat, FECIB

Adreça: c. de n’Olesa, 7
Correu electrònic: secretaria@svpmanacor.fecib.net
Telèfon: 971 55 61 20

Pàgina web i/o blog: www.svpaulmanacor.es

Nivells educatius i horari
Nivells educatius: infantil, primària, secundària obligatòria

Horari:
infantil i primària → 9.00 h a 14.00 h
ESO → 8.00 h a 14.05 h

Característiques generals del projecte educatiu

1. Trets d’identitat

Escola cristiana, oberta a tothom. Per ser coherent amb la nostra visió del ser humà, educam en i des del respecte a totes les persones, qualsevol que siguin les seves idees i accions; per la solidaritat, per la pau, la convivència, la tolerància, la comunicació empàtica amb un esperit obert, dialogant, flexible, allunyat de qualsevol forma de violència. Entre els valors i actituds que conformen el nostre ideari subratllam: el diàleg, l’acollida, la responsabilitat, l’autoestima, l’esperit de servei i la generositat.

2. Pilars pedagògics/bases model educatiu

Partim de l’alumne com a principal artífex de la seva pròpia educació i dels reptes que li pugui plantejar el futur. Posam en pràctica contínuament una pedagogia personalitzada, que posi esment en cada persona, com és i que s’adapti a les característiques que exigeix la pròpia personalitat; seguim una pedagogia activa, que fomenti la iniciativa, la creativitat i la recerca personal dels valors; cercam que l’alumnat se senti feliç en el seu treball, en les relacions amb el professorat i companys i en totes les activitats que constitueixen la vida del centre.

3. Serveis escolars

– Aula matinera.
– Menjador escolar.

4. Activitats complementàries
– Excursions.
– Sortides.
– Viatges d’estudi
– Intercanvis escolars Erasmus+

5. Espais de participació per a les famílies

– APIMA
-Consell Escolar
– Tallers a les aules

6. Activitats extraescolars

– Diferents activitats organitzades per l’APIMA

Espais i equipaments
– Aula d’informàtica.
– Biblioteca.
– Laboratori.
– Gimnàs.
– Aules de desdoblament.
– Menjador escolar.
– Aula matinera.
Presentació
Presentació

(fes clic a les fletxes per avançar o retrocedir)